Η εταιρεία Microshop IKE, εφαρμόζει και τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015 και σύστημα διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 27001:2013, σε όλα τα στάδια που αφορούν τις ακόλουθες υπηρεσίες :

Υπηρεσίες Πληροφορικής & Μηχανογράφησης –  IT Support, Υπηρεσίες Φιλοξενίας (Ιστοσελίδων – Server – Τηλεφωνικών Κέντρων), Προμήθεια – Πώληση – Εγκατάσταση Εξοπλισμού Πληροφορικής, Συστημάτων Ασφαλείας – CCTV & Τηλεφωνίας. Παροχή Voip Τηλεφωνίας – Web & Application Development – Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Βασική δέσμευση της MICROSHOP αποτελεί η παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών και η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της σε συμβουλευτικές και ψηφιακές υπηρεσίες.
Επιπρόσθετα η εταιρεία μας δεσμεύεται:
● Να διενεργεί συνεχείς έρευνες αγοράς ώστε να εντοπίζει προγράμματα τα οποία είναι σε θέση να αναλάβει και να υλοποιήσει.
● Να παρέχει υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών.
● Να εφαρμόζει πλήρως τις νομικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του και τον τρόπο που παρέχει τις υπηρεσίες της και υλοποιεί τα έργα.
● Να απασχολεί προσωπικό με βάση την εμπειρία, δεξιότητα, εκπαίδευση, κατάρτιση και εργατικότητα.
● Να παρακολουθεί συστηματικά και να τηρεί σε υψηλό επίπεδο το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της.
● Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας που θέτει.