Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Mε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Η εταιρεία μας, με την επωνυμία «Microshop IKE» (εφ’ εξής Εταιρεία μας) που εδρεύει: Λομβάρδου 140, 11475 Αθήνα, e-mail: info@microshop.gr, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «Προσωπικά Δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, e-mail, τηλέφωνο, κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας.

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η χρήση, η αποθήκευση, η ανάκτηση, η διάρθρωση, η οργάνωση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η αναζήτηση πληροφοριών, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Εξαίρεση αποτελούν τα δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies (δείτε περισσότερα: Πολιτική Cookies), τα Προσωπικά Δεδομένα περιορίζονται σε όσα έχετε παράσχει εσείς ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό και εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας. Επίσης, συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και εφόσον εσείς έχει συναινέσει προς τούτο, συναίνεση η οποία τεκμαίρεται με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων.

 • Δεδομένα ταυτότητας: Όνομα, επώνυμο.
 • Στοιχεία ταυτοποίησης: IP address.
 • Δεδομένα επικοινωνίας: E-mail.

Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε;

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά έναντι της Εταιρείας μας για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, τα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί.

Γενικότερα, τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν ενδεικτικά οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 1. Αποστολή newsletter: Στη Εταιρεία μας σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν το επιθυμείτε, να ενημερώνεστε στο e-mail σας σχετικά με προωθητικές/διαφημιστικές μας ενέργειες.
 2. Συμμετοχή σε online προωθητικές ενέργειες ή διαγωνισμούς: Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα που συμπληρώνετε για τη συμμετοχή σας σε κάποιο διαγωνισμό, σε περίπτωση που συμφωνείτε, για να  διεξάγει διαγωνισμούς, να σας ειδοποιεί αν είστε νικητής του διαγωνισμού και να σας παραδώσει το δώρο σας.
 3. Επικοινωνία: Στη Εταιρεία μας χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να απαντάμε στα ερωτήματα που μας υποβάλλεται είτε μέσω e-mail είτε από τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας.

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με:

 • Τους όρους της συμβατικής μας σχέσης.
 • Τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται.
 • Τις υποχρεώσεις της Εταιρείας μας που πηγάζουν από το νόμο.
 • Tο έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Η Εταιρεία μας εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.

Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας μας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Τα Δεδομένα σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία μας:

 • Να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.
 • Να τηρούν εχεμύθεια.
 • Να μη στέλνουν σε τρίτους τα Προσωπικά Δεδομένα σας χωρίς την άδεια σας και της Εταιρείας μας.
 • Να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ.

Στέλνουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Η Εταιρείας μας δε στέλνει τα Προσωπικά Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.  Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλον σκοπό, ούτε από εμάς ούτε από τους Vendors, εκτός αν μας έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας.

Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή newsletter τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία μας, εκτός εάν επιλέξετε την διακοπή αποστολής του. Τα Προσωπικά Δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή έρευνες αγοράς θα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού ή της έρευνας και ακολούθως διαγράφονται. Η πολιτική που ακολουθούμε για τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, περιγράφεται στην αντίστοιχη ενότητα για την Πολιτική των Cookies.

Είναι ασφαλή τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Στην Εταιρεία μας αναγνωρίζουμε τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, για το λόγο αυτό έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα, για την ασφάλεια και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας. Εν ολίγοις, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα δικά σας, μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Προσωπικών Δεδομένων σας που κατέχουμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος ή είναι ανακριβείς τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε. Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Προσωπικά  Δεδομένα σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε και να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε κάποιον άλλον. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία. Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα αποστέλλοντας το στο e-mail: info@microshop.gr, με τίτλο «Προσωπικά Δεδομένα» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Κατ’ εξαίρεση:

 • Αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή newsletter, μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του συνδέσμου «Unsubscribe» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας χωρίς χρέωση και χωρίς καθυστέρηση. Σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που στείλατε το αίτημα σας. Για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του Αιτήματός σας μπορείτε να μας στείλετε e-mail στο: info@microshop.gr

Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523, τηλ. 2106475600, e-mail: contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα μας (www.microshop.gr). Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις  01/07/2018.